Sự sáng tạo trong đầu hút NOZZLEX – Filtersafe

Nozzlex Article Header

Filtersafe’s NozzleX: An Innovation that will Save Your Filter Screen

Sự sáng tạo trong đầu hút NozzoleX Filtersafe

At Filtersafe, we understand that water filtration is essential to helping many industries run smoothly. However, we also understand that today’s filtration technologies can always be improved — which is why we strive to be a leader in the world of water filtration. Our engineers have decades of experience in the industry, and they’re dedicated to creating the top technologies for automatic filtration.

Tại Filtersafe, chúng tôi hiểu rằng lọc nước là điều cần thiết để giúp nhiều ngành công nghiệp vận hành trơn tru. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng các công nghệ lọc ngày nay luôn có thể được cải tiến — đó là lý do tại sao chúng tôi nổ lực để trở thành công ty hàng đầu trong thế giới về sản phẩm lọc của chúng tôi. Các kỹ sư của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành và họ tận tâm tạo ra các công nghệ hàng đầu để lọc tự động.

NozzleX, by contrast, uses low head pressure (as low as 23psi) to clear off all the buildup on the screen without damaging it. First, the raisers move the nozzles in such a way that 100% of the screen is scanned and cleaned. Next, in contrast to other filters, NozzleX nozzles safely come into contact with the screen, utilizing gentle pressure to pull materials off of the screen without impacting the screen’s integrity. This results in improved performance and a longer lifespan for your ballast water filter or other filtration technologies.

NozzleX sử dụng áp suất đầu thấp (thấp 23psi) để loại bỏ tất cả cặn tích tụ trên bền mặt trong lưới lọc mà không làm hư hại lưới lọc. Đầu tiên, các đầu hút sẽ di chuyển tịnh tiến giữa các đầu hút NozzleX để 100% bề mặt lưới được quét và làm sạch. Tiếp theo, trái ngược với các thiết bị lọc khác, đầu hút NozzleX tiếp xúc an toàn với lưới lọc, sử dụng áp lực thấp để hút vật liệu ra khỏi lưới lọc mà không ảnh hưởng đến lưới lọc. Điều này dẫn đến hiệu suất được cải thiện và tuổi thọ dài hơn.

Why It’s Important/ Tại Sao Đầu Hút nó lại quan trọng?

The importance of a properly functioning nozzle is simple – a water filtration system only works when it’s clean. Whether you are filtering ballast water before filling your tanks, protecting your oil and gas exploration equipment safe from organic oceanic materials, or prefiltering water for desalination, each filtration system should have the same thing in common  a reliable nozzle to clean your screen.

Tầm quan trọng của một đầu hút nozzel hoạt động bình thường rất đơn giản – một hệ thống lọc nước chỉ hoạt động lõi lọc được sạch. Cho dù bạn đang lọc nước Ballast (nước cân bằng trong tàu thủy) trước khi đổ đầy các bể, bảo vệ thiết bị thăm dò dầu khí được an toàn từ các chất hữu cơ trong đại dương hay lọc sơ bộ cho hệ lọc RO khử muối nước biển, mỗi hệ lọc có điểm chung là đầu hút đảm bảo làm sạch bề mặt lưới lọc.

How it Works/ Nó làm Việc như thế nào

The NozzleX uses passive suction to remove organic matter like debris and sediment from the filter screen. Through an innovative combination of consistent force and passive pressure, whereby the nozzle both actively removes material from the filter while allowing the naturally occurring changes in pressure to carry it away, this nozzle makes cleaning your filtration system an easy and automatic process.

NozzleX sử dụng lực hút thụ động để loại bỏ các chất hữu cơ như mảnh vụn và cặn dính bám trên bề mặt lõi lưới lọc. Thông qua sự kết hợp sáng tạo giữa lực phù hợp và áp suất thụ động, nhờ đó vòi phun vừa chủ động loại bỏ vật liệu khỏi bộ lọc vừa cho phép các thay đổi áp suất xảy ra tự nhiên mang nó đi, đầu hút Nozzel làm sạch bộ lọc bên trong trở nên dễ dàng hoạt động tự động.

This patented system moves around the filter screen automatically, using as little as 1/32nd the force of typical cleaning nozzles to offer a thorough cleaning with minimal wear. Then, the nozzle disposes of reject water through the system’s flushing chamber, guaranteeing that buildup won’t remain on your screen.

NozzelX đã được cấp bằng sáng chế là hệ đầu hút tự động di chuyển xung quanh và tịnh tiến giữa các đầu hút, chỉ sử dụng lực bằng 1/3 lần lực của các đầu hút làm sạch thông thường để mang lại khả năng làm sạch kỹ lưỡng với độ mài mòn tối thiểu. Sau đó, đầu hút này sẽ loại bỏ nước thải qua buồng xả của hệ thống, đảm bảo rằng chất tích tụ sẽ không còn trên thành lưới lọc.

NozzleX is part of Filtersafe’s Everclear cleaning system, which includes the Smartweave screen filter. Working together, these two technologies provide exceptional filtration power while minimizing space. This ensures that operators can use their filtration system as long as possible.

NozzleX là một phần của hệ làm sạch Everclear của hãng Filtersafe, bao gồm bộ lưới lọc với sáng chế Smartweave. NozzleX và Smartweave Làm việc cùng nhau, hai công nghệ này cung cấp hệ lọc rửa đặc biệt mạnh trong khi với không gian thấp nhất. Điều này đảm bảo rằng các nhà khai thác có thể sử dụng hệ thống lọc của họ càng lâu càng tốt.

A Closer Look At Other Nozzles/ NozzleX vs Dynamic Spring-Loaded Nozzles

Nhìn kỹ hơn vào các đầu hút khác / NozzleX vs các kiểu khác Spring Nozzles

Nozzle Force filtersafeWhile Filtersafe relies on its patented proximity nozzle to consistently clean the screen at any pressure, dynamic spring-loaded nozzles use brute force to ensure their nozzles clean sufficiently at low operating pressure. More force means that both the nozzle and screen wear out faster, in fact, some dynamic spring-loaded nozzles need to be replaced every few weeks!

Filtersafe với những bằng sáng chế đầu hút Nozzle gần sát (tiệm cận) vào thành lưới để làm sạch bề mặt lưới ở bất kỳ áp suất nào, thì các đầu hút Spring-loaded cần lực mạnh để đảm bảo đầu hút đảm bảo làm sạch ở áp lực hút thấp. Khi vận hành với lực tiếp xúc lớn hơn điều đó có nghĩa là cả đầu hút Spring Nozzles và lưới Screen bị mài mòn nhanh hơn. trên thực tế các kiểu Spring Nozzles được thay vài tuần.

Floating & Brush-Loaded Nozzles vs Patented Proximity Nozzle/ Kiểu có chổi quét cho đầu hút so với đầu hút được cấp bằng sáng chế NozzleX

Some nozzles ‘float’ along the screen, never coming into contact with the screen. This reduces nozzle wear but decreases cleaning efficiency and in fact allows dirty backflow to slip out of the nozzle back into the filter’s interior, since there isn’t enough pressure keeping the dirty water inside of the nozzle head and moving towards the flush valve. Brush-loaded nozzles are intended to provide more ‘elbow grease’ to the nozzle’s cleaning capacity. However, the bristles wear out incredibly quickly, leaving the filter owner with what is essentially the previously described undesirable floating nozzle. Even before the bristles break and deform, they can push particles into the screen.

Một số đầu hút ”lơ lửng” – ”Float” theo bề mặt lưới, không bao giờ tiếp xúc với bề mặt lưới. Điều này làm giảm hao mòn vòi phun nhưng làm giảm hiệu quả làm sạch và trên thực tế, cho phép dòng nước bẩn chảy ngược ra khỏi vòi hút trở lại bên trong lồng lọc, do không đủ áp suất giữ lại cặn bên trong đầu hút bên trong và đưa vào buồn xả. Đầu hút chỗi quét mục đích cung cấp thêm bước đệm ”elbow grease” cho khả năng làm sạch của đầu hút. tuy nhiên, các sợi lông của chỗi quét bị mòn nhanh, để lại bộ lọc cơ bản không mong muốn như trước. thậm chí trước sợi lông chỗi bị gãy, biến dạng, chúng có thể đẩy các hạt vào trong bộ lọc.

The Patented Concept That Sets Us Apart/ Bằng sáng chế là sự khác biệt

Our nozzle is one of the most highly engineered aspects to our filter. Let us explain how this simple yet unique design provides the most effective and durable nozzle available.

Đầu hút Nozzle của chúng tôi được thiết kế kỹ thuật cao nhất. Cho chúng tôi giải thích cơ bản mang lại sự bền và hiệu quả của đầu hút.

Efficient Design/ Thiết Kế Hiệu Quả

Each nozzle contains just 4 individual pieces. The low number of moving parts reduces the opportunities for something to break. In addition, you will not find a spring anywhere inside our nozzles! While other nozzles use springs to force the nozzle head close to or onto the screen when there is low operating pressure, our patented nozzle design equalizes the pressure inside and outside of the nozzle head, allowing it to be on the screen without utilizing damaging force.

Mỗi đầu hút chỉ có 4 bộ phận riêng lẽ. Số lượng bộ phận chuyển động ít, làm giảm khả năng hư hỏng. Ngoài ra bạn sẽ không tìm thấy lò xo ở bất kỳ đâu trong đầu hút Nozzles của chúng tôi, trong khi các đầu hút khác sử dụng lực lò xo để ép đầu hút vào gần hoặc lên bề mặt lưới khi có áp suất vận hành thấp. Sáng chế đầu của chúng tôi thiết kế cân bằng áp bên trong và bên ngoài của đầu hút Nozzle, cho phép đầu hút gần bề mặt lưới mà không sử dụng lực hư hại.

Optimal Screen Interface/ Tối ưu với bề mặt bên trong lưới

Because the nozzle is always firmly on the screen with minimal force, it causes absolutely no damage to the screen. Firstly, the nozzle is always applied with minimal, gentle force on the screen at all pressure ratings, and always less than 350 g/cm2. This means that the nozzle does not push dirt and suspended solids into the screen. This is a not uncommon occurrence that not only reduces the filtration capability of the screen, but can also create holes and invalidate the promised micron rating.

Bời vì đầu hút luôn chắc chắn trên bề mặt lưới với tiếp xúc lực nhỏ nhất, nên không làm hư hại lưới. thứ nhất đầu hút tác động lực nhẹ nhàng, nhỏ nhất với tất cả tỷ lệ áp suất và luôn nhỏ hơn 350g/cm2. Điều này có nghĩa là đầu hút không đẩy chất dơ và cặn lơ lưởng vào trong lồng lõi bộ lọc. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp nó không chỉ giảm khả năng lọc của bộ lọc, mà còn có thể tạo ra các lỗ hổng và làm thay đổi cấp độ lọc micron của nó.

Additional Benefits of NozzleX/ Thêm lợi ích của đầu hút NozzleX

In the world of water filtration, NozzleX is truly a revolution. This unique cleaning tool offers several significant benefits to an automated filtration system, which can make a real difference in the quality and longevity of a system. Here are just a few of the unique benefits you can get from using NozzleX:

Trong thế giới lọc nước, NozzleX thực sự là một cuộc cách mạng. Công cụ làm sạch độc đáo này mang lại một số lợi ích đáng kể cho hệ thống lọc tự động, có thể tạo ra sự khác biệt thực sự về chất lượng và tuổi thọ của hệ thống. Đây chỉ là một số lợi ích độc đáo mà bạn có thể nhận được khi sử dụng NozzleX:

Continual System Operation/ Vận hành hệ thống liên tục.

Firstly, NozzleX runs as part of the automated filtration system. There’s no need to halt system operation and clean out your filtration screens; instead, NozzleX will clean your screens throughout the filtration process.

Thứ nhất, NozzleX chạy như một phần của hệ thống lọc rửa tự động. trong quá trình lọc quá trình lọc hệ rửa lọc vẫn diễn ra đồng thời làm sạch bộ lọc và không phải dừng lọc.

Minimal Surface Area/ Diện tích bề mặt thấp nhất.

In addition to its consistent cleaning functionality, the NozzleX is exceptionally compact. The nozzle takes up a mere 1% of the screen area, which allows your filtration system to continue running even while it’s being cleaned, and without significantly hindering the flow rate. This will result in greater filtration capacity and greater overall efficiency for your system.

Ngoài chức năng làm sạch nhất quán, NozzleX còn đặc biệt nhỏ gọn. Đầu hút Nozzle chỉ chiếm 1% diện tích lưới lọc, cho phép hệ thống lọc của bạn tiếp tục chạy ngay cả khi nó đang được làm sạch và không cản trở đáng kể tốc độ dòng chảy. Điều này sẽ dẫn đến khả năng lọc lớn hơn và hiệu quả tổng thể cao hơn cho hệ thống của bạn.

Improved performance/ Hiệu suất được cải thiện.

Dirty or clogged filters can have a serious impact on a filtration system’s efficacy. In fact, Filtersafe testing has shown that some systems lose performance in as little as six hours due to a buildup of a ‘cake’ like layer of dirt. In that time, a system’s flow rate can drop 37%, but NozzleX maintains a consistent flow rate throughout its operations. With NozzleX, your system always fully recovers so you’ll be able to get the optimum performance from your filtration system all day long.

Bộ lọc bẩn hoặc bị tắc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của hệ thống lọc. Trên thực tế, thử nghiệm của Filtersafe đã chỉ ra rằng một số hệ thống mất hiệu suất chỉ sau sáu giờ do tích tụ lớp bụi bẩn giống như ‘bánh’. Vào thời điểm đó, lưu lượng của hệ thống có thể giảm 37%, nhưng NozzleX vẫn duy trì tốc độ dòng chảy ổn định trong suốt quá trình hoạt động. Với NozzleX, hệ thống của bạn luôn phục hồi hoàn toàn để bạn có thể đạt được hiệu suất tối ưu từ hệ thống lọc của mình suốt cả ngày.

Zero Screen Wear/ Lưới lọc không bị mòn

Finally, one of the greatest benefits NozzleX provides is the way it minimizes screen wear. Other nozzle-based cleaning systems use significant force to remove debris from their filters, which can lead to punctures and other damage that cuts the screen’s lifespan short. NozzleX, in contrast, equalizes system pressure to use far less force — around 1.6 Bar (23psi) of head pressure. This means your filter screens suffer next to zero wear, allowing them to operate much longer than other screens.

Cuối cùng, một trong những lợi ích lớn nhất mà NozzleX mang lại là cách nó giảm được mài mòn lưới lọc thấp nhất. Với các loại đầu hút khác trên thị trường sử dụng lực đáng kể để loại bỏ các mảnh vụn ra khỏi bộ lọc của chúng, điều này có thể dẫn đến thủng và hư hỏng làm giảm tuổi thọ của bộ lọc. Ngược lại, NozzleX cân bằng áp suất hệ thống để sử dụng lực ít hơn nhiều – khoảng 1,6 bar (23psi) của áp suất đầu, điều này có nghĩa là lưới lọc không bị mài mòn cho phép nó hoạt động lâu hơn so với lưới lọc khác.

Let NozzleX Clean for You/ Hãy để NozzleX Clean giúp bạn

Nozzle CloseupNozzleX ensures that a filtration system stays clean throughout operations, thereby making sure that the system remains effective and efficient. As part of Filtersafe’s Everclear system, NozzleX will provide users with a completely clean filter screen — and that will help guarantee superior performance from your filtration system.

NozzleX đảm bảo rằng hệ thống lọc luôn sạch sẽ trong suốt quá trình hoạt động, do đó đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả và hiệu quả. Là một phần của hệ thống Everclear của Filtersafe, NozzleX sẽ cung cấp cho người dùng bộ lọc hoàn toàn sạch — và điều đó sẽ giúp đảm bảo hiệu suất vượt trội từ hệ thống lọc của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese