Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập đề án bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại