Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường các KCN

Công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) đã được thực hiện khá tốt, nhất là các KCN VSIP; tỷ lệ doanh nghiệp trong KCN nằm trong danh sách xanh – thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương luôn đạt trên 80% trên tổng số doanh nghiệp.
Năm 2015, Bình Dương phấn đấu 100% KCN đều được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ đầu tư KCN và các doanh nghiệp trong KCN, cụm công nghiệp (CCN) cũng đã được quan tâm thông qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú, qua đó nhận thức của chủ đầu tư KCN, CCN và doanh nghiệp trong các KCN, CCN về công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao.
Chú trọng bảo vệ môi trường
Năm 2014, Bình Dương đã có 28 KCN với tổng diện tích 9137.95 ha, trong đó, 26 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 8.583 ha. Các KCN đã thu hút 1.432 dự án đăng ký đầu tư, hiện đã có 1.210 dự án đã triển khai và đi vào hoạt động; tỷ lệ lấp đầy trung bình trong các KCN đi vào hoạt động đạt gần 63%, trong đó có 10 KCN đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.
Hầu hết các KCN ở Bình Dương đã đầu tư xây dựng mạng lưới tháo nước mưa và nước thải riêng biệt với trên 1.200 km đường ống, tổng mức đầu tư trên 1.900 tỷ đồng. 25/26 KCN đi vào hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ trên 96%), tổng công suất thiết kế của các hệ thống là 113.600 m3/ngày, tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Ngoài kinh phí lắp đặt hệ thống quan trắc tự động do ngân sách tỉnh đầu tư, hiện đã có 8 KCN đã đầu tư thêm thiết bị quan trắc tự động với tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng.
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết, công tác bảo vệ môi trường tại các KCN đã được chú trọng, đến nay 100% KCN đều đã lập hồ sơ về môi trường; 25/26 KCN đi vào hoạt động đã được kiểm tra, xác nhận hệ thống xử lý nước thải, trong đó có 6 KCN đã được xác nhận hoàn thành tất cả các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; các KCN đi vào hoạt động đều thực hiện nghiêm các yêu cầu về báo cáo giám sát môi trường định kỳ, thành lập bộ phận môi trường, quản lý chất thải nguy hại, nộp phí bảo vệ môi trường… theo đúng quy định.
16/26 trạm xử lý nước thải của các KCN đi vào hoạt động cũng đã được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và kết nối dữ liệu về trung tâm điều hành của Sở TN&MT Bình Dương để kiểm tra và giám sát, theo tiến độ thì trong năm 2015 sẽ đảm bảo 100% KCN có hệ thống xử lý nước thải đều được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Tỷ lệ trung bình của lưu lượng nước thải về trạm xử lý tập trung trên tổng công suất thiết kế đã đạt 46%, riêng các KCN đã lấp đầy tỷ lệ đạt cao hơn (trên 75%), cá biệt có KCN đã vượt công suất thiết kế là KCN Tân Đông Hiệp A.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát
Đến cuối năm 2014, với hơn 1200 doanh nghiệp trong các KCN ở Bình Dương, hàng ngày phát sinh 64.839 m3 nước thải và 9.501 tấn chất thải rắn. Hiện toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong KCN đã được thu gom 100%. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư KCN và nhiều doanh nghiệp trong KCN cũng chưa xác định rõ cơ sở tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định. Môi trường không khí tại các KCN được kiểm soát tương đối tốt do các doanh nghiệp trong KCN đều xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải.
Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đã có 8 CCN đã và đang triển khai với tổng diện tích trên 592 ha, trong đó có 6/8 CCN đi vào họat động với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt gần 72% (3 CCN đã hình thành trước đây đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, các CCN mới thành lập đạt tỷ lệ trung bình 43%), thu hút 52 dự án đầu tư, trong đó có 42 dự án đã đi vào hoạt động.
Theo Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương, việc kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các KCN, CCN đã được các Sở ngành thực hiện thường xuyên; Đề án Xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tại các KCN, CCN cũng đã được triển khai. Đến nay, trên 70% lượng nước thải từ các KCN, CCN đã được quan trắc tự động. Bên cạnh đó, thông qua công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường và công tác thẩm định báo cáo giám sát môi trường định kỳ, công tác bảo vệ môi trường các KCN, CCN đã được giám sát chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời.
Hoạt động môi trường của các doanh nghiệp trong KCN, CCN cũng đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Hàng năm, Sở TN&MT Bình Dương đều lập kế hoạch thanh, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó só lượng doanh nghiệp nằm trong KCN, CCN chiếm khoảng 30% tổng số lượng doanh nghiệp được thanh, kiểm tra.
Tạo môi trường thuận lợi
Để hỗ trợ các chủ đầu tư KCN, CCN trong việc giải quyết vấn đề đấu nối, trong giai đoạn 2011 đến nay, Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức các đợt kiểm tra ngoài chương trình đối với các doanh nghiệp trong KCN, CCN để hỗ trợ trong vấn đề đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo việc đấu nối đạt 100% theo yêu cầu.
Sở TN&MT Bình Dương cũng đã thành lập tổ tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính với thành phần là các trưởng, phó phòng của các đơn vị trực thuộc nhằm tư vấn, giải thích và hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý được UBND tỉnh Bình Dương giao.
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định, tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường các KCN, CCN đã có nhiều chuyển biên tích cực. Theo đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư KCN, CCN và các doanh nghiệp trong KCN, CCN được nâng lên và ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt; tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường, Nổi bật một số KCN thực hiện rất tốt về việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường như các KCN VSIP…

Các dự án thu hút vào KCN, CCN hầu hết đều phù hợp với các chủ trương, chính sách về thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương; công tác bảo vệ môi trường được các doanh nghiệp trong KCN, CCN thực hiện tốt hơn so với doanh nghiệp ngoài KCN, CCN. Chủ trương khuyến khích đầu tư vào KCN, CCN đã giúp tình trạng đầu tư phấn tán đan xen vào khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh; công tác quản lý Nhà nước đã được từng bước nâng cao và đi vào chiều sâu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và từng bước tạo hình ảnh tốt đối với các chủ đầu tư KCN, CCN và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese