Kiện toàn Văn phòng tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam

Ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định 1806/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Văn phòng tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.

Theo Quyết định, Văn phòng Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng ASOEN Việt Nam). Văn phòng ASOEN Việt Nam đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Nhiệm vụ của Văn phòng ASOEN Việt Nam bao gồm: Xây dựng, trình Chủ tịch ASOEN Việt Nam phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;  Làm đầu mối liên lạc, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ về môi trường trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, hợp tác ASEAN+3, hợp tác cấp cao Đông Á (EAS), hợp tác ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế; Giúp Chủ tịch ASOEN Việt Nam điều phối hoạt động của các nhóm công tác dưới ASOEN Việt Nam và các cơ quan có liên quan; Tổng hợp nhu cầu hợp tác ASEAN về môi trường để xây dựng kế hoạch, chiến lược hợp tác ASEAN hàng năm, dài hạn; Đầu mối tổ chức các đoàn công tác tham dự các Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN+3, các cuộc họp ASOEN hàng năm, các cuộc họp bất thường và các sự kiện khác có liên quan trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin và các tài liệu để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch ASOEN tham gia các đoàn công tác; Đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp ASEAN và Đông Á về môi trường tại Việt Nam; hội nghị, hội thảo, cuộc họp quốc gia và các sự kiện liên quan đến các lĩnh vực hợp tác ASEAN về môi trường; Chuẩn bị công tác hậu cần, tài liệu và làm thư ký các cuộc họp do Chủ tịch ASOEN Việt Nam triệu tập về các vấn đề có liên quan; Xây dựng các báo cáo định kỳ về tình hình họp tác ASEAN Việt Nam trong lĩnh vực môi trường trình Chủ tịch ASOEN, làm cơ sở để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Văn phòng ASOEN thông qua tài khoản của Văn phòng Tổng cục Môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ASOEN Việt Nam giao.

Văn phòng ASOEN Việt Nam có Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh văn phòng. Biên chế công chức của Văn phòng ASOEN Việt Nam được bố trí trong tống sổ biên chế công chức được giao của Tổng cục Môi trường. Chánh Văn phòng ASOEN Việt Nam do một Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ trực thuộc Tổng cục Môi trường kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng ASOEN Việt Nam được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của Tổng cục Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành lập Văn phòng Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese