Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước cấp:

 • Xử lý nước mặt;
 • Xử lý nước ngầm;
 • Xử lý nước Process công nghiệp:
  • Nước làm mềm;
  • Deionization water;
  • Nước ngành cấp ngành dược;
  • Nước cấp thực phẩm, nước giải khát.

Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước thải:

 • Nước thải dân dụng như:
  • Nước thải sinh hoạt;
  • Nước thải tòa nhà;
  • Nước thải khách sạn;
  • Nước thải resort,…
 • Nước thải công nghiệp.

Tư Vấn Môi Trường

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
 • Lập đề án bảo vệ môi trường;
 • Lập cam kết bảo vệ môi trường;
 • Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại.